Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je každý pracovník STUDIA BELLE na objednanou službu, kterou kdo vykonává.

 1. Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s objednávkou. Vaše osobní údaje jsou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Jedná se o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • emailová adresa
 • telefon

 

 1. Zákonný důvod zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

 1. vyřízení vaší objednávky
 2. vyřízení případné reklamace
 3. zodpovězení vašich dotazů

 

 Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 1. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

 • osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad
 • osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení
 • osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu 2 let pro případné další řešení vašich problémů

 

Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže ze systému a listinné dokumenty skartuje.

 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, správce v některých případech využívá ke zpracování vašich údajů třetích stran, které jsou naší společností pečlivě prověřeni a jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany v souladu s nařízením, jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetí strany, kterým poskytujeme vaše informace jsou:

-         případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá

 

 1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

 • informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává dle čl. 15 GDPR
 • opravu osobních údajů dle čl. 16
 • požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy dle čl. 17 GDPR
 • právo omezit zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, a to na email studio-belle@email.cz nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje:

 • že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018